Personvernerklæring

1. Denne erklæringen skal sørge for at vi i Lanternenkurs.no etterlever lov om personopplysninger fra 2018 (Også omtalt som GDPR). Dette dokumentet skal bidra til at vår behandling av personopplysninger skjer innenfor lovens rammer.

2. Lanternenkurs.no er ansvarlig for alle personopplysninger som blir behandlet ved påmelding og gjennomføring av båtførerkurset. Vi er ansvarlige for å overholde de pliktene som følger av reglene om personopplysninger. Det daglige behandlingsansvaret har daglig leder Stian Kavli. 

3. Med personopplysninger menes alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Personopplysninger som er nødvendig for oss for at du skal kunne være med på kurs er navn, telefonnummer, adresse og mailadresse. Vi vil også ha tilgang på IP-adressen din når du melder deg på kurs. Uten disse opplysningene vil vi ikke kunne ha deg med på båtførerkurset.

4. Når du har meldt deg på kurs hos oss, vil du bli registrert i vår database over kursdeltakere. Formålet med dette er å ha en oversikt over hvor mange som gjennomfører kurset og består. Når kurset er gjennomført kan du kreve at alle personopplysninger om deg kan slettes ved å sende en mail til [email protected]

5. Lanternenkurs.no skal sørge for at personopplysninger skal:

  • behandles på en lovlig, rettferdig og gjennomsiktig måte med hensyn til den registrerte («lovlighet, rettferdighet og gjennomsiktighet»)
  • samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål og ikke viderebehandles på en måte som er uforenlig med disse formålene («formålsbegrensning»)
  • være adekvate, relevante og begrenset til det som er nødvendig for formålene de behandles for («dataminimering»)
  • være korrekte og om nødvendig oppdaterte; det må treffes ethvert rimelig tiltak for å sikre at personopplysninger som er uriktige med hensyn til formålene de behandles for, uten opphold slettes eller korrigeres («riktighet»)
  • lagres slik at det ikke er mulig å identifisere de registrerte i lengre perioder enn det som er nødvendig for formålene som personopplysningene behandles for («lagringsbegrensning»)
  • behandles på en måte som sikrer tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene, herunder vern mot uautorisert eller ulovlig behandling og mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade, ved bruk av egnede tekniske eller organisatoriske tiltak («integritet og fortrolighet»)

Hvis personopplysninger brukes til andre formål enn de er samlet inn for, se punkt 2 ovenfor, skal vi alltid vurdere om det nye eller endrede formålet er forenlig med det opprinnelige. Vi skal da ta hensyn til de faktorene som fremgår av personvernforordningen artikkel 6 nr. 4. 

6. For å behandle personopplysninger, skal vi sørge for at samtykke er gitt av den registrerte for et eller flere spesifikke formål behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtalen som den registrerte er en del av.

7. Vi skal sørge for at alle registrerte skal ha tilgang på lovbestemt informasjon, noe som også følger av denne personvernerklæringen. 

8. Spørsmål om behandling av personvernopplysninger skal besvares uten ugrunnet opphold, og disse skal sendes til daglig leder Stian Kavli ([email protected]). 

9. Vi skal slette/fjerne personopplysninger når det ikke lenger er «nødvendig» for formålet som de ble samlet inn eller behandlet for. Minst en gang i året skal vi gjennomgå slette-rutinene våre.

10. Vi har vurdert at vår bedrift ikke krever et personvernombud, fordi vi bare behandler alminnelige personopplysninger som navn, adresse og telefonnummer.

11. Ved brudd på reglene om personopplysningssikkerheten (for eksempelvis hacking eller tap av personopplysninger) skal vi straks kontakte datatilsynet og be om veiledning.

12. Vi skal sørge for å oppdatere dette dokumentet jevnlig.

13. Ved å melde deg på kurs aksepterer du den nødvendige bruken av personopplysninger.